Aanmelding nieuw lid via “cadeaukaart”

Ondergetekende geeft aan

Achternaam   Voorletters   M / V
Titel   Geboortedatum  
Telefoonnummer   Mobiel  
Straat   Huisnummer  
Postcode   Woonplaats  
E-mail adres  

een jaarabonnement als lid van Senioren Belangen Riel – hierna te noemen SB-Riel.

Het abonnement gaat in per ……………………………………………………………………..

(om organisatorische/administratieve redenen is de ingangsdatum de 1e van de maand, volgend op de maand waarin u het nieuwe lid aanmeldt en het bedrag van de contributie heeft voldaan)

Svp bovenstaande gegevens – van diegene die u een jaarabonnement wilt geven – volledig invullen. Wij hebben deze gegevens nodig voor de ledenadministratie, zodat het KBO-lidmaatschaps-pasje en de informatie van SB-Riel bij betrokkene kan worden bezorgd.

De voorwaarden van KBO-Brabant schrijven voor dat leden minimaal 50 jaar moeten zijn, dus de “ontvanger” moet 50 jaar worden of zijn. 

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) –  die in mei 2018 van kracht is geworden – vermelden wij dat de gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoon-nummer en mailadres) alleen door ons gebruikt worden om ervoor te zorgen dat betrokkene informatie van SB-Riel ontvangt. Ook gebruiken wij de gegevens voor administratieve en financiële zaken en voor beheer van onze ledenadministratie. Als (toekomstige) leden deel gaan nemen aan bepaalde activiteiten is het soms noodzakelijk aan de coördinatoren/ deelnemersgroepen de gegevens te verstrekken. Wij gaan te allen tijde zorgvuldig om met uw gegevens; delen deze niet met externen en geven deze niet door. Interne post wordt persoonlijk geadresseerd; per mail gebeurt dit via de BCC-verzending (alle betrokkenen ontvangen dezelfde mail, echter u ziet alleen uw eigen gegevens)

De ontvanger van het jaarabonnement krijgt van SB-Riel ca. 3 maanden vóór afloop van het abonnement bericht; hij/zij kan zich opgeven als lid; de bijbehorende formulieren sturen wij mee.

Ondergetekende maakt het bedrag voor de jaarcontributie van € 24,- (peildatum 1.1.2019) over op rekeningnummer NL 43 RABO 01023 39 228 ten name van  Senioren Belangen Riel, onder vermelding van “jaarabonnement via cadeaukaart voor de heer/mevrouw xxxxxxxx”.

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag ontvangt u de cadeaukaart.

Naam “gever”  
Datum  
Handtekening  

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier svp inleveren bij het secretariaat – Drietip 2, 5133 TA  Riel of via de mail

 secretariaat@sb-riel.nl

  • Heeft uw naam geen tussenvoegels schrijf dan hier een streepje (-)
  • Vul hier uw vaste of mobiele telefoonnummer in
  • Indien van toepassing
  • Vul hier een datum in wanneer u het abonnement in wil laten gaan.
  • Heeft uw naam geen Tussenvoegsel vul dan hier een streepje(-) in
  • Plaats hier uw handtekening of naam in blokletters