Notulen Extra ledenvergadering op 21 september 2017

(opgemaakt door Jenny Mulders – secretaris KBO afdeling Riel).

In totaal waren 32 stemgerechtigde leden – inclusief bestuur – aanwezig.

De voorzitter – Frans van Dongen – heet iedereen van harte welkom op deze extra ledenvergadering, waarin wij de nieuwe naam voor onze vereniging kiezen.

Daarna vertelt Jan van Eijck ons nog over het ontstaan van het Bels Lijntje.

In het openingswoord blikt Frans nog even terug op het “waarom” van deze extra ledenvergadering. Eind 2016 kreeg het bestuur het verzoek zich te beraden op onze naam. Tijdens de ALV in april 2017 legden wij de vraag voor aan de aanwezige leden en het voorstel in stemming gebracht.

Met een meerderheid van ruim 68% werd gekozen voor aanpassing van de naam.

De door het bestuur gedane voorstellen werden “afgewezen” en werd besloten een “prijsvraag” uit te schrijven voor de beste naam voor onze vereniging.

Via de Nieuwsbrief en Goirles Belang vroegen wij suggesties.

Een van de leden heeft een handtekeningenactie gehouden om de huidige naam te handhaven en dat vinden wij jammer. Het bestuur begrijpt de emotie van de “actienemer” – en diegenen die het voorstel hebben gesteund – maar stellen vast dat de hele wereld om ons heen verandert en dat wij niet – kost-wat-kost – moeten vasthouden aan de naam KBO. Zo is bijv. ook de naam van de basisschool Pius X gewijzigd in “De Vonder” en is de NCB veranderd in de “ZLTO”.

Om tegemoet te komen aan iedereen die graag de “K” willen behouden, stellen wij voor een Werkgroep “Religie en Zingeving” in het leven te roepen; zodat leden hierin van gedachten kunnen wisselen over het katholieke en alle andere geloven.

Wij willen een vereniging zijn voor alle inwoners van Riel van 50 jaar en ouder en sluiten niemand uit op basis van geloof of anderzijds.

De “petitie” met de handtekeningen – voor behoud van de huidige naam KBO afdeling Riel – wordt overhandigd aan het bestuur.

De voorzitter licht nogmaals toe dat tijdens de ALV met meerderheid van stemmen is besloten de naam te wijzigen en het bestuur moet deze beslissing “uitvoeren”.

De indiener van de “petitie” krijgt van de voorzitter het woord voor een toelichting

Hij noemt een aantal voorbeelden uit het verleden die van groot belang waren voor leden. Bijvoorbeeld aandacht voor familie bij overlijden van een familielid/lid KBO, inclusief uitnodiging voor bijwonen afscheidsdienst; Kerstviering waarin de saamhorig-heid gewaarborgd werd door samen zijn, kerstliederen zingen, etc., etc.

Hij maakt zich zorgen of dit allemaal blijft als de naam wijzigt plus dat een wijziging van de statuten ook financiëel nog kosten met zich meebrengt.

Enkelen van de aanwezige leden nemen het woord en geven aan de emotie van “actienemer” – en diegenen die de lijst hebben ondertekend – te begrijpen.

Echter de procedure is opgestart en eerlijk en correct verlopen, dus komt er een nieuwe naam. Het zou jammer zijn als deze actie mogelijk “tweespalt” brengt binnen de vereniging.

Een van de leden geeft aan dat de naam niets te maken heeft met de activiteiten die worden ondernomen. De naam KBO stamt nog uit het Rijke Roomse leven, maar dat “brokkelt” steeds verder af. De vereniging moet naar de toekomst kijken en daaronder valt ook een verandering van de naam.

Enkele leden zijn blij met het initiatief om de naam aan te passen en te moderniseren. De huidige naam “belemmert” mensen soms om lid te worden.

Volgens een van de leden waarborgt het bestuur de ruimte om mensen van gedachten te laten wisselen over o.a. geloof, etc. door het in het leven roepen van de Werkgroep “Religie en Zingeving”. De tijd van de “K” in onze naam, ligt – gezien alle ontwikkelingen – toch wel achter ons.

Het is jammer – volgens een van de leden – dat wij in Riel ”koploper” zijn bij naams-wijziging; lopen we niet te ver vooruit, zeker omdat KBO-Brabant ook de naam (nog) niet wijzigt.

De voorzitter antwoordt hierop dat er in de regio diverse vereniging zijn die een nieuwe/andere naam hebben. De afdelingen zijn hierin autonoom – zij kunnen dit dus zelf beslissen – wel blijven zij aangesloten/onderdeel bij/van KBO-Brabant.

Na deze discussie vraagt een van de leden een “dank je wel” voor de overtuiging en het werk dat de actienemer heeft gedaan om de handtekening te verzamelen; dit wordt beantwoord met een applaus.

Dan is nu het moment gekomen om over te gaan tot de stemming.

Er zijn 17 suggesties ingediend en de 32 “stemgerechtigde” leden mogen hun voorkeur aangeven via “1” voor de naam die het meeste aanspreekt; “2” voor de 2e keuze en tot slot “3” voor de laatste keuze.

Nadat alle stemmen zijn uitgebracht tellen de leden van de kiescommissie de uitgebrachte stemmen.

Het bestuur heeft vastgesteld dat de “1e” keuze 3 punten krijgt; de “2e ” keuze 2 punten en tot slot de “3e” keuze 1 punt.

Alle punten worden bij elkaar opgeteld en de naam met de meeste punten komt als winnende naam uit de bus; dit is “SENIOREN BELANGEN RIEL – SBR”

De indiener ontvangt de felicitaties en als beloning een flesje wijn.

En dan is het nu tijd voor Jan van Eijck, die ons meeneemt in de geschiedenis van het ontstaan van het Bels Lijntje en wat er daarna allemaal gebeurde.

Dit jaar – 2017 – is het 150 geleden dat het Bels Lijntje is aangelegd en met foto’s – en vooral anekdotes – vertelt Jan enthousiast zijn verhaal..

Na deze interessante lezing van Jan, bedankt Frans Jan voor zijn verhaal en dankt iedereen voor de komst, inzet en medewerking; wij gaan alles in het werk stellen om de nieuwe naam per 01.01.2018 in te voeren.

Notulen opgesteld Jm dd.26 september 2017