Verklaring en ondertekening automatische incasso voor jaarlijkse contributie

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Senioren Belangen Riel –

hierna te noemen SB-Riel – om de verschuldigde contributie jaarlijks af te schrijven.

Als meerdere personen uit een gezin lid worden, graag per persoon een formulier invullen, ondertekenen en inleveren

De contributie voor het lidmaatschap van de SB-Riel wordt bijgeschreven op rekeningnummer NL 43 RABO 01023 39 228 ten name van de Senioren Belangen Riel

 

Uw IBAN-nummer (bankrekening nummer voluit).

 


 

Tenaamstelling bankrekening.

 


 

Datum en handtekening.

 


 

Aan SB-Riel is vergunning verleend voor het gebruik van incasso-opdrachten.

SB-Riel kan daardoor zelf – éénmaal per jaar – het bedrag van de jaarlijkse contributie af- schrijven; dit mag alleen als u met dit formulier een machtiging heeft afgegeven.

Indien u met een afschrijving niet akkoord gaat, kunt u het bedrag terug laten boeken; neem hiervoor binnen 56 dagen contact op met uw bank.

U kunt dit volledig ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij de ledenadministratie de heer Martin Brouwers, Tilburgseweg 10, 5133 BB Riel

of mailen naar ledenadministratie@sb-riel.nl of het secretariaat secretariaat@sb-riel.nl  

 

Vriendelijk dank voor uw medewerking en welkom als lid van SB-Riel. Bestuur Senioren Belangen Riel