OPRICHTING: KATHOLIEKE BOND VOOR BEJAARDEN ST. HENRICUS RIEL op 6 september 1960(voorganger van Senioren Belangen Riel (SB-Riel))                          

Tijdens een mooie autorit – waaraan 20 auto’s deelnamen – werd de voorloper van KBO afdeling Riel opgericht op 6 september 1960.

Deze gegevens hebben we teruggevonden in een oud verslag.

Op initiatief van Pastoor Jansen werd op 6 september 1960 een autorit gehouden voor bejaarden. Tijdens deze rit – die door Midden Brabant ging – belandde het gezelschap voor de lunch in Oirschot, waar “een welvoorziene koffietafel” op hen wachtte.

“Op voorstel van Pastoor Jansen besloten de aanwezigen spontaan tot de oprichting van een bond en ging men direct over tot verkiezing van een voorlopig bestuur, dat uit 5 leden zou bestaan.”

Dat het heel spontaan was blijkt wel, er was op dat moment niet eens tijd om de uitslag van de verkiezing uit te werken. De stembriefjes werden in een gesloten enveloppe meegegeven aan de pastoor. Na de koffietafel werd nog door een gedeelte van Brabant getoerd.

Deze autorit was een heel gebeuren, het verslag vertelt:

“Daarna ging het huiswaarts. Op de Tilburgseweg werd de stoet verwelkomd door de Fanfare, die met vrolijke marsen de reizigers naar het Parochiehuis begeleidde…”

“Burgemeester Jhr. Mr. Smits van Oyen verwelkomde de bejaarden, die reeds een belangrijk deel der bevolking uitmaken en met welke belangen men steeds meer rekening zal moeten houden. Door hun ondervinding kunnen zij vaak een vraagbaak zijn.” aldus de burgemeester in het verslag.

De tijden zijn veranderd……. Aan het einde van het verhaal lezen we: “Een speciaal woord van dank aan de verkeerspolitie van Tilburg en de Rijkspolitie te Loon op Zand, Udenhout en Oisterwijk door wiens medewerking het reizen een vlot verloop had.”

Zo ging het er destijds aan toe!!!!!

Op de zondag daarna – 11 september – was er na de hoogmis een bijeenkomst in de pastorie en werd de uitslag opgemaakt van de stemming van 6 september.

Daarbij waren aanwezig Pastoor Jansen en de heren Pelckmans, Segers en Van Mierlo. Er werden 5 voorlopige bestuursleden aangewezen.

In de eerste vergadering van het bestuur werden de taken als volgt verdeeld:

Pastoor Jansen- geestelijk adviseur; de heer C. Vermetten – voorzittter; de heer F. van Mierlo – secretaris/penningmeester; mevrouw Paulussen en de heren W. Hermans en Adr. Schellekens – bestuursleden.

De pastoor vond dat deze bond voor bejaarden niet zonder beschermheilige kon.

In een latere vergadering besloot het bestuur om als patroonheilige “Henricus” te kiezen, genoemd naar het oudste lid van dat moment Henricus in ’t Ven (geboren

15.12.1867 en overleden 10.01.1962). Henricus was 92 jaar toen hij zich als lid van de Bond voor Bejaarden opgaf.

De eerste ledenvergadering was op 18 januari 1961. Er waren 41 leden aanwezig.

In deze vergadering werd besloten voorlopig nog geen aansluiting bij de Diocesane Bond te zoeken. Tijden veranderen……..

In 2017 kreeg het bestuur van KBO afdeling Riel formeel het verzoek van een van de leden om de naam te wijzigen. In de ALV (Algemene leden-/ jaarvergadering) van april 2018 werd dit voorstel aan de leden voorgelegd en na discussie werd door de aanwezigen ingestemd met de naamswijziging.

Tijdens een extra ledenvergadering in september 2017 werd door de aanwezigen leden een keuze gemaakt uit de door de leden aangedragen suggesties voor een nieuwe naam – waarbij de keuze viel op Senioren Belangen Riel”.

Nadat de naamswijziging door de notaris in de statuten was vastgelegd heet onze vereniging vanaf 1 januari 2018 officieel Senioren Belangen Riel (SB-Riel).