Inschrijfformulier nieuwe leden

Ondergetekende schrijft zich in als lid van Senioren Belangen Riel – hierna te noemen SB-Riel. Als meerdere personen uit een gezin lid willen worden, graag per persoon een inschrijfformulier invullen en inleveren.

Achternaam   Voorletters   M / V
Titel   Geboortedatum  
Telefoonnummer   Mobiel  
Straat   Huisnummer  
Postcode   Woonplaats  
E-mail adres  
Datum
Handtekening

 

Heeft u bestuurservaring                                                                   ja / neen

 

Wilt u eventueel iets doen voor SB-Riel                                              ja / neen

(denk bijvoorbeeld aan belangenbehartiging op sociaal-maatschappelijk of cultureel terrein)

Datum aanvang lidmaatschap àper datum aanmelding

Ondergetekende voldoet de jaarlijkse contributie van € 24,- per persoon (peildatum 1.1.2019) per automatische machtiging en heeft daarvoor de achterzijde van dit formulier volledig ingevuld en ondertekend. De contributiebetaling gaat in per 01 januari van het komende jaar.

 

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) – die in mei 2018 van kracht is geworden – vermelden wij dat de gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoon- nummer en mailadres) alleen door ons gebruikt worden om ervoor te zorgen dat u informatie van SB-Riel ontvangt. Ook gebruiken wij de gegevens voor administratieve en financiële zaken en voor beheer van onze ledenadministratie. Als (toekomstige) leden deel gaan nemen aan bepaalde activiteiten is het soms noodzakelijk aan de coördinatoren/deelnemersgroepen de gegevens te verstrekken.

 

Wij gaan te allen tijde zorgvuldig om met uw gegevens; delen deze niet met externen en geven deze niet door. Interne post wordt persoonlijk geadresseerd; per mail gebeurt dit via de BCC- verzending (alle betrokkenen ontvangen dezelfde mail, echter u ziet alleen uw eigen gegevens) U heeft het recht op inzage van uw gegevens en kunt – als deze niet correct zijn – rectificatie of verwijdering van (een deel van) de gegevens vragen. Ook heeft u recht op het maken van bezwaar tegen vermelding van bepaalde gegevens.

 

Verklaring en ondertekening automatische incasso voor jaarlijkse contributie

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Senioren Belangen Riel –

hierna te noemen SB-Riel – om de verschuldigde contributie jaarlijks af te schrijven.

Als meerdere personen uit een gezin lid worden, graag per persoon een formulier invullen, ondertekenen en inleveren

De contributie voor het lidmaatschap van de SB-Riel wordt bijgeschreven op rekeningnummer NL 43 RABO 01023 39 228 ten name van de Senioren Belangen Riel

 

Uw IBAN-nummer (bankrekening nummer voluit)

_______________________________________________________

 

Tenaamstelling bankrekening

_______________________________________________________

 

Datum en handtekening

_______________________________________________________

 

Aan SB-Riel is vergunning verleend voor het gebruik van incasso-opdrachten.

SB-Riel kan daardoor zelf – éénmaal per jaar – het bedrag van de jaarlijkse contributie af- schrijven; dit mag alleen als u met dit formulier een machtiging heeft afgegeven.

Indien u met een afschrijving niet akkoord gaat, kunt u het bedrag terug laten boeken; neem hiervoor binnen 56 dagen contact op met uw bank.

Geeft u de voorkeur aan een doorlopende machtiging voor betaling contributie klik dan hier

U kunt dit volledig ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij de ledenadministratie de heer Martin Brouwers, Tilburgseweg 10, 5133 BB Riel

of mailen naar ledenadministratie@sb-riel.nl of het secretariaat secretariaat@sb-riel.nl

 

Vriendelijk dank voor uw medewerking en welkom als lid van SB-Riel. Bestuur Senioren Belangen Riel