Algemene leden-/jaarvergadering (ALV) – 25 april 2019

(Opgemaakt door Jenny Mulders – secretaris Senioren Belangen Riel)

Aantal aanwezige leden 39 en 5 bestuursleden – totaal 44 SB-Riel leden; van KBO-Goirle 4 afgevaardigden

De voorzitter (Frans van Dongen) opent de vergadering; iedereen van harte welkom.

Speciaal welkom aan collega’s KBO-Goirle.

We kregen van 8 leden bericht van verhindering. Hierna enkele huishoudelijke mede-delingen o.a. over de consumpties en de AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming) – de privacy wetgeving. Niemand had bezwaar dat foto’s op de website en/of op facebook worden geplaatst. Na de vergadering hebben we geen quiz, maar een muzikale afsluiting door het Biks Trio.

De voorzitter noemde de namen van de 10 leden die afgelopen periode overleden en vroeg de aanwezigen te gaan staan en tijdens een moment van stilte hen te herdenken.

Bij het agendapunt “mededelingen voorzitter/bestuur” meldde de voorzitter dat onze huisdrukker zijn bedrijfsactiviteiten momenteel afbouwt en daarna stopt. Wij zoeken een alternatief voor het drukwerk van de Nieuwsbrief.

Tot nu toe ontving u een overlijdenskaartje als een van de leden was overleden; dit kon door de flexibiliteit van onze huisdrukker en bereidheid van bezorgers.

Met de nieuwe drukkerij kunnen we deze service niet garanderen; u ontvangt geen overlijdenskaartje meer – als een van de leden overlijdt komt dit in de volgende Nieuwsbrief en wordt bekend gemaakt via de website.

De leden vinden het jammer dat deze service vervalt, maar hebben begrip voor de situatie. De suggestie om leden per mail te informeren stuit op praktische problemen en is niet mogelijk.

Wij zoeken nog versterking binnen het bestuur, de Werkgroep ROC of als onder-steuning bijv. Vrijwillige Ouderen Adviseur of Cliëntondersteuning. Wilt u iets doen voor onze vereniging; u bent van harte welkom – er zijn meerdere mogelijkheden.

2 x per jaar hebben we overleg met collega’s van KBO-Goirle over lopende zaken en samen met hen overleg met de wethouder en de (leden van de) Participatieraad.

Een van de afspraken van afgelopen jaar met KBO-Goirle is inmiddels aangepast; leden van Goirle kunnen deelnemen aan Rielse activiteiten en Rielse leden kunnen deelnemen aan Goirles activiteiten als er nog plaatsen over/mogelijkheden zijn

Met de gemeente hebben we overleg over diverse onderwerpen; in het verleden hebben wij aangedrongen op een sociale kaart en inmiddels is de website www.goolsegids.nl gestart; hierop kunt u per onderwerp/vereniging kijken wat zij voor u kunnen doen.

Een ander onderwerp is de woonvisie – het rapport van de Werkgroep Wonen en de initiatieven van Rielse particulieren hebben we van harte hebben aanbevolen.

Samen met Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel hebben wij de belangen van de Rielse inwoners ingebracht in de zogenaamde inclusie-agenda. De bedoeling van deze agenda is dat alle inwoners – jongeren, ouderen, gehandicapten, minima, etc. – kunnen (blijven) deelnemen aan de maatschappij. Hierbij moet aandacht zijn voor toegan-kelijkheid – zowel fysiek als financieel – eenzaamheid, woonsituatie, sociale omstan-digheden, gezondheidsproblemen, etc.

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte.

Op 1 juli 2019 is een algemene informatiedag over openbaar vervoer gepland; georga-niseerd door gemeente met een externe partij. U krijgt informatie via de nieuwsbrief, want om deel te nemen moet u zich via SB-Riel aanmelden

Volgend jaar is een bijzonder jaar – onze vereniging bestaat 60 jaar.

Wij laten dit natuurlijk niet zo maar voorbij gaan en zullen speciale aandacht vragen voor een aantal activiteiten. Uw inbreng stellen wij zeer op prijs; dus wilt u een steentje bijdragen of heeft u een idee à meldt u bij een van de bestuursleden.

Mutaties in ons vrijwilligersteam à Gerben Bokma – gestopt als lid werkgroep ROC en Christ Krijnen als Vrijwillige Ouderenadviseur; wij bedanken hen voor hun inzet.

We verwelkomen 3 nieuwe bezorgers Ons, Nieuwsbrieven, etc.

Ria van Gestel, Lia Krijnen en Henk Aerts

Er zijn geen aanvullingen/wijzigingen op de agenda voor vandaag

Het verslag van vorige ALV in april 2018 wordt zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd en dus hiermee vastgesteld Ook op het jaarverslag activiteiten en gebeurtenissen 2018 zijn geen op-/aanmerkingen, dus dit wordt eveneens vastgesteld

Voor een toelichting op het financieel jaarverslag 2018 geeft de voorzitter het woord aan de penningmeester (Carool Kennes). Carool licht het financieel verslag van 2018 toe; de kascontrole-commissie heeft voorgesteld het resultaat op te splitsen in voorzienin-gen voor jubileum en automatisering – gevolg (positieve) resultaat wordt minder.

De aanwezigen zijn – na toelichting – akkoord met deze aanpassing/wijziging

De kascontrolecommissie – bestaande uit Jack Kouwenberg en Toon Schellekens – heeft de financiële stukken doorgenomen en de verklaring ondertekend dat de administratie correct is uitgevoerd; waarna de vergadering de penningmeester dechargeert.

Jack Kouwenberg is 2 jaar lid geweest en treedt af; Jack bedankt voor je inzet.

Als nieuw lid meldt zich de heer Henk Aerts – hij voert volgend jaar samen met de heer Toon Schellekens de kascontrole uit.

Daarna licht de penningmeester de begroting voor 2020 toe; ten opzichte van voor-gaande jaren geen grote wijzigingen/veranderingen. Het bestuur heeft besloten de contributie per 1.1.2020 ongewijzigd te laten op € 24,- per persoon per jaar.

Carool Kennes (penningmeester) en Jenny Mulders (secretaris) zijn aftreden; beiden stellen zich herkiesbaar. Geen van de aanwezigen heeft bezwaar, dus zijn zij herkozen voor een volgende periode.

Het laatste punt van de vergadering is de “Rondvraag”.

Gevraagd wordt of de uitgaven voor de bingo-prijsjes – gezien de stijgende kosten – kan worden aangepast; het bestuur neemt dit mee en komt hier op terug.

De webmaster stelt voor te zijner tijd de informatie als een lid is overleden op de website te plaatsen

Er wordt een oproep gedaan op mee te doen aan Meer Bewegen voor Ouderen – gym op maandagmorgen; het bestuur ondersteunt deze oproep van harte. Heeft u interesse – ga maandagmorgen naar de Leybron en bespreek de mogelijkheden met de docent/coördinator..

Wilt u mee gaan wandelen, maar vindt u 6 – 7 km te ver; kom naar de Leybron – woensdag om 09.30 uur en geef aan hoever u kunt wandelen; wij passen de route aan

De voorzitter deelt mee dat we 2 echtparen in ons midden hebben die dit jaar 60 jaar getrouwd zijn. Het bestuur en alle aanwezigen feliciteren de bruidsparen van harte met deze bijzondere mijlpaal; uiteraard worden zij door iedereen toegezongen.

Nog een laatste mededeling van de voorzitter à 18 oktober 2019 wordt er een toneel-stuk opgevoerd over de 8 fases van Dementie. Een zeer confronterend en indrukwek-kend stuk dat wij bij eenieder aanbevelen. We organiseren dit in samenwerking met Vrouwen Netwerk, Dorpscollectief Zorg en Welzijn. De dementie/consulenten, huisarts(en) en andere belanghebbenden nodigen wij uit.

Hierna vraagt een van de leden een applaus voor het bestuur voor hun inzet voor alle activiteiten, de organisatie van de Kunstkring, etc. – dank daarvoor.

Omdat er geen verdere punten meer aan de orde zijn, bedankt de voorzitter iedereen voor zijn/haar bijdrage en aanwezigheid en sluit formeel de vergadering.

Na een korte pauze wordt de middag muzikaal afgesloten door Biks Trio.

Zij brachten een mix van zeer herkenbare liedjes ten gehore die door velen werden meegezongen en ………. er werd door enkele leden een dansje gedaan; iedereen genoot van dit optreden.